Dla wielu osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, symbole zapisane w takim orzeczeniu nie są do końca zrozumiałe. Nie każdy też wie, że literka zawarta w orzeczeniu daje możliwość lub uniemożliwia skorzystanie z różnych form rehabilitacji.

Osoba na wózku inwalidzkim
Osoba na wózku inwalidzkim

Z artykułu dowiesz się:

  • po pierwsze jaka jest definicja niepełnosprawności,
  • po drugie gdzie możesz uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności,
  • po trzecie jakie są symbole niepełnosprawności,
  • po czwarte ile symboli niepełnosprawności może pojawić się w orzeczeniu.

Po pierwsze niepełnosprawność w teorii i praktyce

dofinansowanie PFRON
Zobacz jak uzyskać dofinansowanie PFRON

Jaka jest definicja niepełnosprawności? Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza „trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy”.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (pierwsza instancja) i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (druga instancja) oraz lekarze orzecznicy ZUS i komisje lekarskie ZUS. Podsumowując zajmują się tym również komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i komisje lekarskie MON lub MSWiA.

Windy dla niepełnosprawnych
Windy dla niepełnosprawnych

Po drugie czym są symbole przyczyn niepełnosprawności?

W orzeczeniu mogą być zawarte są różne informacje, np. data powstania niepełnosprawności, czas ważności orzeczenia, stopień niepełnosprawności i wiele innych ważnych danych. Podany jest też symbol przyczyny niepełnosprawności.

Symbole przyczyn niepełnosprawności w orzeczeniach o niepełnosprawności określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

Podsumowując symbole przyczyn niepełnosprawności są następujące:
01-U – upośledzenie umysłowe
02-P – choroby psychiczne
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-O – choroby narządu wzroku
05-R – upośledzenie narządu ruchu
06-E – epilepsja
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
08-T – choroby układu pokarmowego
09-M – choroby układu moczowo-płciowego
10-N – choroby neurologiczne
11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe

Schorzenia specjalne na które przysługuje większe dofinansowanie z PFRON to:
01-U – upośledzenie umysłowe
02-P – choroby psychiczne
04-O – tylko stopień umiarkowany i znaczny
06-E – epilepsja
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe

Likwidacja barier architektonicznych - dofinansowania
Likwidacja barier architektonicznych – dofinansowania

Po trzecie ile symboli niepełnosprawności może pojawić się w orzeczeniu?

Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas

  • po pierwsze określony
  • po drugie na stałe

W orzeczeniu musi być podany więcej niż 1 symbol niepełnosprawności, maksymalnie 3. Każdy symbol musi stanowić samodzielną przyczynę niepełnosprawności, niezależną od pozostałych.

W orzeczeniach wydawanych przed 2003 r. symbole przyczyn niepełnosprawności zapisane były w innej formie. Jeśli jednak orzeczenie zostało wydane na stałe, to jest ono w dalszym ciągu ważne. Podsumowując tylko w niektórych sytuacjach wymagane jest ponowne stawienie się na komisji, aby móc skorzystać z niektórych uprawnień, np. uzyskanie prawa do karty parkingowej.

Otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności umożliwi Ci skorzystanie z dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych. Podsumowując dzięki niemu możesz zmniejszyć koszty budowy windy nawet o 95%! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak to zrobić!

Sprawdź modele windy Stiltz.