Początek roku jest najlepszym momentem na to, aby starać się o dofinansowanie do likwidacji barier. To właśnie wtedy bowiem jest największa pula środków w całym roku. Istotne jest też to, że obowiązuje tu zasada „kto pierwszy ten lepszy” – ponieważ wnioski są rozpatrywane w kolejności ich składania.

Środki na dofinansowania na likwidację barier pochodzą z PFRON, jednak wszystkie dokumenty składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS), Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR) lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – w zależności od miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kilka słów o dofinansowaniach PFRON

PFRON jest instytucją, która przyznaje środki na dofinansowania. Taki obowiązek nakłada na PFRON rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.).

Wysokość dotacji może wynieść do 95% kosztów całego przedsięwzięcia, jednak nie może być to więcej niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dokładny procent dofinansowania ustala komisja. Odbywa się to na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON.

Zakres udzielanej pomocy może się różnić, w zależności od poszczególnych rejonów kraju, dlatego przed złożeniem ostatecznego wniosku warto skontaktować się z PCPRem/MOPRem/MOPSem i porozmawiać o warunkach uzyskania dofinansowania.

O dofinansowanie może się ubiegać osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie, zamieszkująca na terenie danego miasta. Umowa zawierana jest z tą konkretnie osobą niepełnosprawną. Dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej przyznawane jest w trzech obszarach. Aby dobrze „ulokować” swój wniosek warto poznać kilka istotnych informacji na temat konkretnych obszarów.

Dofinansowanie do likwidacji barier z PFRON

Tak jak zostało wspomniane wyżej, można wyróżnić trzy podstawowe obszary dofinansowań.

Pierwszym z nich jest dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Wszystko polega tu na wykonywaniu czynności lub podejmowaniu inwestycji, które mają na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

W ramach tego obszaru można uzyskać dotację np. na: kupno podnośnika, dźwigu osobowego, budowę pochylni, montaż uchwytów i poręczy np. w toalecie.

Dofinansowanie do likwidacji barier na podnośnik ścienny

Istotne jest tu to, że dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej mającej problemy z poruszaniem się. Osoba ta musi być właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której miałyby zostać zlikwidowane bariery lub posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

Drugim z nich jest dofinansowanie do likwidacji barier technicznych. Wszystko tu polega na inwestowaniu w sprzęt techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne i niezależne funkcjonowanie. Bariery techniczne to wszelkie przeszkody wynikające z niedostosowania, lub braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

W ramach tego obszaru można uzyskać dotację np. na: kupno podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie okien i drzwi w niestandardowy sposób, kupno urządzeń umożliwiających osobie niepełnosprawnej prowadzenie samochodu, kupno wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym.

Dofinansowanie do likwidacji barier na schodołaz gąsienicowy

Istotne jest tu to, że dofinansowanie likwidacji barier technicznych  przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Trzecim z nich jest dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się. Wszystko polega tu na działaniach mających na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się z innymi ludźmi. Bariery w komunikowaniu się to wszystkie ograniczenia, które uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

W ramach tego obszaru można uzyskać dotację np. na: kupno telefonu ze wzmacniaczem lub cewką indukcyjną, kupno urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku telewizora, montaż instalacji dźwiękowej sygnalizacyjno-alarmowej, montaż sygnalizacji optycznej dzwonków do drzwi, telefonu itp.

Istotne jest tu to, że dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobie niepełnosprawnej tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Po zapoznaniu się ze szczegółami dotyczącymi konkretnych obszarów, łatwiejsze stanie się zdecydowanie jaki wniosek najlepiej złożyć. Pomocą na pewno służą też pracownicy PCPRów/MOPRów/MOPSów oddelegowani do obsługi osób niepełnosprawnych.