Jednym z często poruszanych tematów na portalach i forach dla osób niepełnosprawnych i seniorów jest dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Objaśnienia wynikające z tych treści działają bardzo zachęcająco. Zgodnie z nimi można być niemal pewnym, że PFRON dofinansuje przebudowę budynku w taki sposób, aby każdy niepełnosprawny mógł swobodnie korzystać z domu lub mieszkania. Wniosek o dofinansowanie zostać może rozpatrzony negatywnie. Pojawia się zatem pytanie – Dlaczego tak się stało?

Zła dokumentacja

Jednym z powodów negatywnej odpowiedzi jest fakt złożenia w Urzędzie niepełnej lub niewłaściwej dokumentacji. W takim wypadku dofinansowanie może zostać nieprzyznane lub wnioskodawca może otrzymać zawiadomienie z informacją nakazującą uzupełnienie dokumentacji. Jeśli dokumenty nie zostaną dostarczone na czas wniosek mogą CI odrzucić.

Likwidacja barier - plany architektoniczne
Likwidacja barier – plany architektoniczne

Wniosek o dofinansowanie robót wykluczonych z listy dofinansowań

Przepisy prawne, na podstawie których przyznawane są środki finansowe na likwidację barier architektonicznych, bardzo dokładnie określają listę prac remontowo-budowalnych nie podlegających dofinansowaniu. Przed złożeniem wniosku w urzędzie warto dokładnie zapoznać się z tym wykazem.

Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte:

  1. Urządzenia montowane w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych np. klatkach schodowych w blokach;
  2. Zmiany lub montaż urządzeń typu winda, krzesełko schodowe itp. w mieszkaniach w stanie deweloperskim lub będących w trakcie prac remontowych;
  3. Zmiany dokonywane w mieszkaniach zakupionych lub zamienionych po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy;
  4. Zmiany w mieszkaniach, do których wnioskodawca ma prawo na czas określony, wygasające do 5 lat od chwili złożenia wniosku;
  5. Prace remontowo-wykończeniowe nie wpływające na poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych, ale na podniesienie standardu życia np. wymiana instalacji ciepłowniczej, wymiana okien itp.

Podsumowanie

Program dofinansowania likwidacji barier architektonicznych ma na celu wprowadzenie zmian do już istniejących budynków. Jeśli mieszkanie dopiero powstaje lub jest w trakcie prac remontowo-wykończeniowych – uznaje się, że właściciel może dokonać wszelkich zmian we własnym zakresie już na poziomie prac projektowych i budowlanych.

Podobnie jest w przypadku zakupu lub zamiany mieszkania po orzeczeniu niepełnosprawności. Uznaje się, że wnioskodawca wiedział o problemach związanych z poruszaniem się i mógł wybrać lokal dostosowany do jego potrzeb.

Likwidacja barier architektonicznych - platforma
Platforma dla niepełnosprawnych

Z pieniędzy pozyskanych z PFRON można wprowadzić zmiany w lokalach, w których osoba niepełnosprawna mieszka przez dłuższy czas. Tym samym wnioskodawca wynajmujący okresowo, na krócej niż 5 lat, mieszkanie nie może liczyć na wsparcie finansowe zmian, które chce wprowadzić w mieszkaniu.

Zadaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest poprawa jakości życia niepełnosprawnych przez działania wspierające ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego też środki przeznaczone na likwidację barier architektonicznych nie mogą zostać wykorzystane na inne cele budowlane.

Warto zajrzeć:

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w 2022 roku

Na co można otrzymać dofinansowanie PFRON z 2022